MAESTRO CLUB Kolovraty
Cvičení pro ženy Bowling Volejbal Nohejbal Vodácká turistika MAESTRO CLUB Kolovraty - úvod 10 let MAESTRO CLUBU Kolovraty (2001 - 2011)
   Hlavní menu

   Reklama
Děkujeme firmě BRIMO, která naší organizaci darovala nůžkový stan, který budeme využívat při organizování našich sportovních akcí. Děkujeme firmě BRIMO, která naší organizaci darovala nůžkový stan, který budeme využívat při organizování našich sportovních akcí.

   Náhodná fotografie
Turnaj v plážovém volejbale v Mnichovicích (losovaný turnaj dvojic), 6.8.2005 [2005.08_beach_turnajP8060073.JPG]

   Kontakt
MAESTRO CLUB Kolovraty
Mírová 260/3
103 00 Praha 10 - Kolovraty
Telefon: 26771 0772
Mobil: 604 695 462
E-mail: info@maestroclub.cz
Web: http://www.maestroclub.cz

: 26525721
DIČ : CZ 26525721

Oč ČSTV : 3110090
Rč ČSRS : 977
Člen ČNS

Číslo BÚ: 2500551721/2010
Banka: Fio banka, a.s. , Praha 1

Živnostenský list: " Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím "

   Návštěvnost

   RSS zdroje

   Vyhledávání
Google

Hledej na stránkách
MAESTRO CLUBU!


Rozšírené vyhledávání

téma

* Stanovy našeho klubu - platné od 31.5.2005

Vydáno dne 07. 06. 2005 (20293 přečtení) Aktualizováno: 08. 06. 2005

Platné stanovy našeho sportovního klubu, které byly schváleny na členské schůzi 30.4.2005 a zaregistrovány u MV ČR dne 31.5.2005 pod č.j. VS/1-1/46412/01-R

Dokument ve formátu Microsoft word si můžete stáhnout zde a ve formátu PDF zde

S T A N O V Y
sportovního klubu
„MAESTRO CLUB Kolovraty“
podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů
S T A N O V Y
sportovního klubu
„MAESTRO CLUB Kolovraty“
I.
Název, sídlo a právní forma
I.1. Název sportovního klubu je MAESTRO CLUB Kolovraty, (dále jen „sportovní klub“).
I.2. Sídlo sportovního klubu je v Praze, na adrese Mírová 260/3, 103 00 Praha 10-Kolovraty.
I.3. Sídlo může být změněno jen změnou Stanov sportovního klubu.
I.4. Sportovní klub je právnickou osobou založenou v souladu s ustanoveními zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, který je formou dobrovolného a nezávislého občanského sdružení rekreačních sportovců. Právní způsobilost sportovní klub nabývá registrací Ministerstvem vnitra České republiky.
I.5. Pro oficiální styk používá sportovní klub výlučně oficiální název sportovního klubu, který může být doplněn logem, jehož vyobrazení tvoří přílohu č. 1 těchto stanov. Pro webovou prezentaci používá sportovní klub doménu maestroclub.cz, na které zřizuje své internetové stránky, dále jen „internetové stránky sportovního klubu“.
II.
Cíle a činnost sportovního klubu
II.1. Sportovní klub je sdružením na principu individuálního členství fyzických osob na základě jejich dobrovolnosti se sdružovat v organizaci, jejíž činnost je zaměřena na uspokojování jejich potřeb v oblasti sportovní a turistické.
II.2. Cílem sportovního klubu je vyvíjet činnosti spojující jeho členy ve společném zájmu o vlastní sportovní a společenské vyžití a vytváření ekonomických podmínek pro jeho zajištění.
II.3. Sportovní klub je členem Českého svazu tělesné výchovy, (dále jen „ČSTV“), veden u tohoto svazu pod organizačním číslem 3110090, respektuje jeho stanovy a prohlašuje, že činnost sportovního klubu bude nadále provozována v rámci této organizace.
II.4. Sportovní klub je dále členem Českého svazu rekreačního sportu, (dále jen „ČSRS“), veden u tohoto svazu pod registračním číslem 911.
II.5. Prostředky získané činností sportovního klubu mohou být použity pouze pro účely činnosti sportovního klubu. Členové sportovního klubu nemají právní nárok na podíl z výsledků hospodaření nebo z jiných příjmů sportovního klubu. Za prováděnou činnost pro sportovní klub náleží jeho členům jen náhrada účelně vynaložených nákladů, a to po předchozím odsouhlasení výkonným výborem sportovního klubu nebo jednorázová odměna schválená členskou schůzí na návrh výkonného výboru sportovního klubu. Případným zaměstnancům sportovního klubu náleží mzda a další požitky podle zvláštních právních předpisů.
II.6. Pro uplatňování společných cílů, popřípadě k uplatnění jiného společného zájmu může sportovní klub uzavírat s jiným sdružením smlouvu o součinnosti. Smlouva o součinnosti musí být provedena písemnou formou, jinak je neplatná.
II.7. Hlavní činností vykonávanou sportovním klubem je
a) individuální nebo hromadná sportovní činnost v jednotlivých sportovních disciplínách včetně účastí na sportovních soutěžích a utkáních pořádaných jinou organizací,
b) pořádání nebo spolupořádání vlastních klubových sportovních akcí nebo sportovních akcí jiných organizací,
c) pořádání vlastních společenských a kulturních akcí nebo spolupořádání společenských a kulturních akcí jiných organizací,
d) individuální a organizovaná turistika.
II.8. Doplňkovou činností vykonávanou sportovním klubem je
a) ekonomická činnost prováděná na základě živnostenského oprávnění, uděleného sportovnímu klubu podle zvláštních právních předpisů,
b) publikační a osvětová činnost nebo jiné aktivity zaměřené k podpoře sportovní činnosti sportovního klubu a sportovního hnutí v rámci ČSTV, ČSRS nebo obce.
III.
Členství ve sportovním klubu
III.1. Řádným členem sportovního klubu se může stát jen fyzická osoba, která
a) podá vyplněnou a vlastnoručně podepsanou přihlášku pro přijetí za člena sportovního klubu a předloží 1 ks fotografie pasového formátu,
b) v době podání přihlášky pro přijetí za člena dovršila 15-ti let věku,
c) uhradí náklady na vyhotovení průkazu člena sportovního klubu,
d) zaplatí roční členský příspěvek, není-li dále uvedeno jinak.
III.2. Členský příspěvek se platí na období běžného kalendářního roku. První členský příspěvek nemusí zaplatit žadatel o přijetí za řádného člena sportovního klubu, který podal přihlášku po 1. 10.
III.3. O přijetí za řádného člena sportovního klubu rozhoduje výkonný výbor hlasováním nadpoloviční většinou všech jeho členů.
III.4. Na návrh výkonného výboru sportovního klubu, (dále jen „výkonný výbor“), může členská schůze sportovního klubu, (dále jen „členská schůze“), schválit fyzické osobě starší 18-ti let čestné členství ve sportovním klubu. Čestným členem se může stát osoba, která se výrazně zasloužila o chod a rozvoj sportovního klubu. Výkonnému výboru může podat návrh na vznik čestného členství kterýkoli člen sportovního klubu starší 18-ti let. Prezident sportovního klubu, (dále jen „prezident“), vystaví čestnému členu dekret o čestném členství. Čestný člen nemá žádná práva a povinnosti, není-li zároveň řádným členem sportovního klubu.
III.5. Členství ve sportovním klubu může být ukončeno
A) sdělením člena o ukončení členství ve sportovním klubu,
B) zrušením členství ze strany sportovního klubu,
C) zánikem sportovním klubu,
D) úmrtím člena sportovního klubu.
Ad A) Sdělení člena o ukončení členství musí být doručeno písemnou formou na adresu sportovního klubu nebo jeho výkonnému výboru. Sdělení nemusí člen odůvodnit. Výkonný výbor musí přijetí sdělení písemně potvrdit a současně členovi sdělit, že jeho členství ve sportovním klubu skončilo dnem doručení jeho sdělení sportovnímu klubu nebo výkonnému výboru.
Ad B) Zrušení členství ze strany sportovního klubu může být provedeno jen z důvodu
a) nezaplacení členského příspěvku,
b) spáchání trestného činu, za který byl člen pravomocně odsouzen nebo spáchání přestupku, za který byl člen pravomocně potrestán, pokud jimi bylo dosaženo jeho prospěchu nebo prospěchu třetí osoby v neprospěch sportovního klubu,
c) hrubé nebo opakované porušení povinností člena sportovního klubu,
d) nemorální nebo nečestné jednání namířené proti činnosti nebo zájmům sportovního klubu.
O zrušení členství člena rozhoduje, na návrh výkonného výboru, členská schůze. Pro zrušení členství člena je zapotřebí nejméně 2/3 hlasů na členské schůzi přítomných členů sportovního klubu, starších 18-ti let. Členství zaniká dnem přijetí usnesení členské schůze o zrušení členství. Výkonný výbor musí členovi sdělit, že jeho členství ve sportovním klubu skončilo zrušením členství dnem schválení zrušení členství členskou schůzí. Ve sdělení musí být uvedeny důvody, které vedly členskou schůzi ke zrušení jeho členství. Sdělení výkonného výboru musí mít vždy písemnou formu a musí být doloženo jeho doručení nebo osobní převzetí.
Ad C) Členství člena ve sportovním klubu taktéž zaniká zánikem sportovního klubu.
Ad D) Členství člena ve sportovním klubu zaniká dále úmrtím člena. Členství ve sportovním klubu není předmětem dědictví.
III.6. Čestnému členovi sportovního klubu může, na návrh výkonného výboru, členská schůze toto členství odejmout z důvodů, které jsou stanoveny pro zrušení členství ze strany sportovního klubu. Čestný člen může ukončit čestné členství ve sportovním klubu sdělením o ukončení čestného členství ve sportovním klubu. Pro tento případ platí přiměřeně postupy ukončení členství na základě sdělením člena o ukončení členství ve sportovním klubu.
III.7. Na vznik členství ve sportovním klubu není právní nárok. Členství ve sportovním klubu nemůže být předmětem postoupení.
IV.
Práva a povinnosti člena sportovního klubu
IV.1. Každý řádný člen sportovního klubu má právo
a) na členské schůzi předkládat iniciativní návrhy, podněty a doporučení,
b) účastnit se všech sportovních a společenských akcí pořádaných nebo spolupořádaných sportovním klubem,
c) účastnit se všech tréninků a doplňkových sportovních aktivit sportovního klubu,
d) účastnit se nominace pro sportovní soutěže, utkání a turnaje, které sportovní klub pořádá nebo spolupořádá,
e) hlasovat s hlasem rozhodujícím na členské schůzi, není-li dále uvedeno jinak.
IV.2. Každý řádný člen sportovního klubu starší 18-ti let má dále právo být navrhován na členství v orgánech sportovního klubu a být do nich volen nebo podávat návrhy na zvolení jiného člena sportovního klubu do těchto orgánů.
IV.3. Řádný člen sportovního klubu mladší 18-ti let nemá právo hlasovat na jednáních členské schůze.
IV.4. Každý řádný člen sportovního klubu je povinen zejména
a) účastnit se členských schůzí a pokud se jich nemůže účastnit, řádně a včas se omluvit,
b) respektovat a naplňovat stanovy sportovního klubu a rozhodnutí jeho orgánů,
c) hájit zájmy a tradice a dbát dobrého jména sportovního klubu,
d) řádně hradit veškeré finanční závazky vůči sportovnímu klubu, zejména platit včas a ve správné výši členské příspěvky, příp. oddílové příspěvky,
e) dbát o svěřený majetek, sportovní pomůcky atp. ve vlastnictví sportovního klubu a v případě ztráty nebo zaviněném poškození nahradit sportovnímu klubu vzniklou škodu. O případné náhradě škody za ztracený či poškozený majetek a její výši rozhoduje výkonný výbor,
f) podle svých možností pomáhat zajišťovat sponzorské příjmy sportovního klubu, pokud je zvolen do některé volené funkce sportovního klubu, tuto vykonávat svědomitě a s ní spojené povinnosti plnit.
V.
Orgány sportovního klubu
V.1. Orgány sportovního klubu jsou
a) členská schůze,
b) výkonný výbor,
c) kontrolní komise sportovního klubu, (dále jen „kontrolní komise“),
d) prezident,
e) viceprezident sportovního klubu, (dále jen „viceprezident“).
VI.
Členská schůze
VI.1. Nejvyšším řídícím orgánem sportovního klubu je členská schůze.
VI.2. Každý člen sportovního klubu musí být na členské schůzi přítomen osobně. Zastupování člena sportovního klubu na členské schůzi není dovoleno.
VI.3. Řádná členská schůze se musí konat nejméně jednou ročně, a to zpravidla v dubnu běžného kalendářního roku. Členskou schůzi svolává výkonný výbor a její jednání řídí prezident. V případě jeho nepřítomnosti členskou schůzi řídí viceprezident. Ve výjimečných případech může členskou schůzi, s pověření prezidenta, řídit některý člen výkonného výboru.
VI.4. Mimořádnou členskou schůzi svolá výkonný výbor, vyžadují-li to provozní či jiné záležitosti sportovního klubu nebo požádá-li o její svolání písemně nejméně polovina členů sportovního klubu starších 18-ti let, a to nejpozději do 60-ti dnů ode dne doručení žádosti na adresu sídla sportovního klubu nebo prezidentovi anebo výkonnému výboru. O označení členské schůze navenek za řádnou či mimořádnou rozhoduje výkonný výbor. Výkonný výbor je dále povinen svolat mimořádnou členskou schůzi v případě, že počet členů výkonného výboru a kontrolní komise klesne, z důvodů odstoupení jejího člena nebo jeho úmrtí, pod 50 % původního počtu nebo se jejich počet ze stejných důvodů stane sudým. Mimořádnou členskou schůzi není výkonný výbor povinen svolat v případě, že do konání řádné členské schůze zbývá termín kratší než 60 dnů. V případě, že požádá o zproštění funkce více než 50% členů výkonného výboru nebo kontrolní komise současně nebo o ni požádá prezident, musí stávající výkonný výbor svolat mimořádnou členskou schůzi neprodleně, s termínem jejího konání v co nejkratším možném termínu. Na mimořádné členské schůzi nemusí být projednávány všechny materiály, které musí členská schůze projednat na řádné členské schůzi.
VI.5. Členská schůze na svém zasedání přijímá usnesení. Usnesení se přijímá zpravidla na konci členské schůze, a to ke všem bodům, které členská schůze projednala. Zásadní body programu členská schůze schvaluje, pokud není v těchto stanovách stanoveno jinak. Body jednání, které nevyžadují schválení, bere členská schůze na vědomí. V usnesení členské schůze mohou být orgánům sportovního klubu, popřípadě jednotlivým členům sportovního klubu ukládány úkoly. K plnění uložených úkolů může členská schůze určit i lhůty k jejich plnění. Pro přípravu a předložení usnesení členské schůze musí být na jejím počátku zvolena návrhová komise, která musí být nejméně tříčlenná a jejichž členy mohou být jen členové sportovního klubu starší 18-ti let přítomni na členské schůzi. Návrhová komise si ze svého středu volí předsedu, který pak předkládá návrh usnesení k projednání a schválení členské schůzi.
VI.6. Řádná členská schůze na svých zasedáních musí alespoň jednou v každém kalendářním roce
a) při skončení volebního období pro funkci prezidenta nebo pokud to tyto stanovy vyžadují, projednat a schválit nového prezidenta,
b) při skončení volebního období výkonného výboru nebo pokud to tyto stanovy vyžadují, projednat a schválit nové členy výkonného výboru,
c) při skončení volebního období kontrolní komise nebo pokud to tyto stanovy vyžadují, projednat a schválit nové členy kontrolní komise,
d) při skončení volebního období pro funkci předsedy kontrolní komise nebo pokud to tyto stanovy vyžadují, projednat a schválit nového předsedu kontrolní komise,
e) při skončení volebního období pro funkci viceprezidenta nebo pokud to tyto stanovy vyžadují, projednat a schválit nového viceprezidenta,
f) vždy projednat a schválit zprávu o činnosti sportovního klubu. Součástí této zprávy musí být i zpráva o činnosti výkonného výboru. Zprávu o činnosti sportovního klubu zpracovává výkonný výbor a předkládá ji na členské schůzi prezident,
g) vždy projednat a schválit zprávu o činnosti kontrolní komise, kterou předkládá její předseda. Zpráva o činnosti kontrolní komise musí být před jednáním členské schůze projednána výkonným výborem. Součástí zprávy o činnosti kontrolní komise musí být i zpráva o hospodaření sportovního klubu. Přednesením této části zprávy může výkonný výbor pověřit člena sportovního klubu, který je odpovědný za vedení agendy o hospodaření sportovního klubu,
h) vždy projednat a schválit stanovení výše členských příspěvků, a to vždy na následující kalendářní rok,
i) vždy projednat a schválit rozpočet sportovního klubu, a to vždy na následující kalendářní rok,
j) vždy projednat a schválit plán činnosti sportovního klubu, a to vždy na následující kalendářní rok a ostatní dokumenty, které předloží k projednání nebo schválení prezident, výkonný výbor nebo kontrolní komise,
k) v případě potřeby projednat a schválit stanovení výše funkčních požitků členů výkonného výboru a kontrolní komise, a to na běžný kalendářní rok,
l) v případě potřeby projednat a schválit zánik sportovního klubu a v tomto případě současně i jeho majetkové vypořádání.
VI.7. Pro případné volby do orgánů sportovního klubu, které provádí podle těchto stanov členská schůze, musí být na jejím počátku zvolena z řad přítomných členů sportovního klubu starších 18-ti let volební komise. Komise musí mít nejméně tři členy. Členové volební komise si volí jejího předsedu, který pak předkládá výsledky práce komise členské schůzi.
VI.8. Členská schůze rozhoduje na svém zasedání hlasováním, přičemž používá tyto způsoby
a) veřejné hlasování, kdy se přítomní členové sportovního klubu s právem hlasovat vyjadřují zvednutím paže,
b) tajným hlasování, kdy se přítomní členové sportovního klubu s právem hlasovat vyjadřují písemnou formou a svůj hlasovací lístek vkládají do volební schránky.
VI.9. Formou tajného hlasování členská schůze rozhoduje vždy o volbě prezidenta a viceprezidenta, členů výkonného výboru a kontrolní komise, dále tehdy, pokud se o tom členská schůze usnese na počátku jejího jednání.
VI.10. Formou veřejného hlasování členská schůze rozhoduje o všech ostatních bodech jednání členské schůze zásadního charakteru. O kterých bodech jednání členské schůze se bude hlasovat formou veřejného hlasování se členská schůze usnese na počátku jejího jednání.
VI.11. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomno alespoň 15 % členů sportovního klubu s hlasovacím právem. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů sportovního klubu s právem hlasování. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas prezidenta nebo v jeho nepřítomnosti viceprezidenta.
VI.12. Z každé členské schůze musí být pořizován zápis, který musí výkonný výbor zpracovat nejpozději do 15-ti dnů po jejím konání a zajistit jeho doručení všem členům sportovního klubu. Členská schůze volí v průběhu členské schůze, z řad přítomných členů sportovního klubu starších 18-ti let, dva ověřovatele zápisu z členské schůze. Ověřovatelem zápisu nesmí být člen výkonného výboru ani kontrolní komise. Za doručení zápisu z členské schůze se považuje i umístění tohoto zápisu na internetovou stránku sportovního klubu.
VII.
Výkonný výbor
VII.1. Nejvyšším výkonným orgánem sportovního klubu je výkonný výbor.
VII.2. Výkonný výbor je volen členskou schůzí z řad členů sportovního klubu starších 18‑ti let, a to vždy na funkční období dvou let. Počáteční počet členů výkonného výboru musí být vždy lichý, přičemž musí mít nejméně
a) tři členy, pokud má sportovní klub méně než 60 všech řádných členů,
b) pět členů, pokud má sportovní klub více jak 60 všech řádných členů a jejich počet však nepřesáhne 100 těchto členů,
c) sedm členů, pokud má sportovní klub více jak 100 všech řádných členů.
VII.3. V čele výkonného výboru stojí vždy prezident. Dalším povinným členem výkonného výboru je viceprezident a člen sportovního klubu, který je odpovědný za vedení agendy o hospodaření sportovního klubu, dále jen „hospodář“.
VII.4. Výkonný výbor zasedá podle potřeby, minimálně však 10 krát za kalendářní rok. Zasedání výkonného výboru svolává a řídí prezident, při jeho nepřítomnosti viceprezident. Na každé zasedání výkonného výboru je přizván předseda kontrolní komise, který má pouze hlas poradní. Ze zasedání výkonného výboru se pořizuje zápis. Zápis musí být dán k nahlédnutí každému řádnému členovi sportovního klubu, pokud o něj projeví zájem. Výkonný výbor může tento zápis umístit na internetovou stránku sportovního klubu. V tomto případě odkáže člena sportovního klubu, který projeví zájem o nahlédnutí do zápisu ze zasedání výkonného výboru na internetovou stránku sportovního klubu.
VII.5. Výkonný výbor svou činností zajišťuje zejména prezentaci sportovního klubu v rámci sportovního, společenského a veřejného hnutí, jeho další rozvoj, řádné vedení účetnictví a komunikaci s orgány státní správy a samosprávy, se společenskými organizacemi, zejména pak s organizacemi působícími v místě působení sportovního klubu. Zabezpečuje úzkou a účinnou spolupráci a součinnost s orgány ČSTV a orgány ČSRS.
VII.6. Výkonný výbor
a) zpracovává a připravuje k předložení členské schůzi zprávu o činnosti výkonného výboru za uplynulé období,
b) projednává zprávu o činnosti kontrolní komise pro předložení členské schůzi předsedou kontrolní komise,
c) zpracovává a připravuje k projednání členské schůze návrh rozpočtu sportovního klubu na další období,
d) zpracovává a připravuje k projednání členské schůze návrh plánu činnosti sportovního klubu na další období činnosti,
e) projednává a schvaluje přijetí nových členů sportovního klubu,
f) projednává a rozhoduje o termínu splatnosti finančních závazků členů sportovního klubu, vyplývajících z jejich členství ve sportovním klubu či oddílu, který sportovní klub zřídil,
g) projednává a rozhoduje o zřízení či zániku sportovního oddílu v rámci sportovního klubu,
h) projednává a rozhoduje o výši oddílových příspěvků, jsou-li oddíly zřízeny,
i) rozhoduje o účasti sportovního klubu na sportovních, společenských nebo kulturních akcích pořádaných jiným subjektem,
j) rozhoduje o účasti a členství sportovního klubu ve spolcích a sdružení, s výjimkou členství v ČSRS a ČSTV; o těchto členství rozhoduje členská schůze.
VII.7. Výkonný výbor rozhoduje v rámci svého rozhodování hlasováním, a to nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů výkonného výboru, pokud v těchto stanovách není stanoveno jinak. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas prezidenta, popřípadě v jeho nepřítomnosti hlas viceprezidenta. Výsledky hlasování výkonného výboru se v zápisu ze zasedání výkonného výboru nezveřejňují.
VII.8. Všechny materiály, které předkládá výkonný výbor podle těchto stanov k projednání členské schůze, je povinen předložit ve lhůtě 30-ti dnů před konáním členské schůze předsedovi kontrolní komise. Toto neplatí v případě, že je podle těchto stanov svolávána mimořádná členská schůze ve lhůtě kratší než 30 dnů.
VIII.
Kontrolní komise
VIII.1. Kontrolním orgánem sportovního klubu je kontrolní komise, která je ve své činnosti nezávislá a svoji práci dokladuje, pokud není v těchto stanovách jinak, výlučně členské schůzi.
VIII.2. Kontrolní komise má lichý počet členů, je nejméně tříčlenná a její členové jsou voleni členskou schůzí. Funkční období kontrolní komise jsou dva roky. První funkční období kontrolní komise, po vzniku sportovního klubu je jeden rok. V čele kontrolní komise stojí předseda, kterého volí členská schůze.
VIII.3. Kontrolní komise zasedá podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Schůzi kontrolní komise svolává a řídí její předseda. Ze zasedání schůze kontrolní komise vypracovává kontrolní komise zprávu, ve které se kontrolní komise vyjadřuje ke všem aktivitám sportovního klubu a k hospodaření sportovního klubu. Zápis musí být dán k nahlédnutí každému řádnému členovi sportovního klubu, pokud o něj projeví zájem. Kontrolní komise může tento zápis umístit na internetovou stránku sportovního klubu. V tomto případě odkáže člena sportovního klubu, který projeví zájem o nahlédnutí do zápisu ze zasedání kontrolní komise na internetovou stránku sportovního klubu.
VIII.4. Kontrolní komise navrhuje výkonnému výboru opatření k nápravě či zlepšení stavu sportovního klubu. Zprávu o činnosti kontrolní komise musí komise vypracovat nejpozději 30 dnů před konáním řádné členské schůze, popřípadě i mimořádné členské schůze, pokud bude tato zpráva o činnosti kontrolní komise na mimořádnou členskou schůzi zařazena do programu. Takto připravenou zprávu o činnosti kontrolní komise je povinen její předseda předložit na vědomí výkonnému výboru.
VIII.5. Členové kontrolní komise mají právo nahlížet do všech dokumentů, které sportovní klub, prezident nebo výkonný výbor zpracovává. Současně má právo nahlížet do všech dokumentů spojených s hospodařením sportovního klubu a do všech evidencí sportovního klubu. Příslušný orgán sportovního klubu nebo pověřený člen sportovního klubu, který agendu zpracovává, je povinen kontrolní komisi umožnit nahlédnutí do všech dokumentů bez jakéhokoliv omezení. Porušení této povinnosti je posuzováno, jako hrubé porušení stanov sportovního klubu a u příslušného člena sportovního klubu pak též hrubé porušení povinnosti člena sportovního klubu.
VIII.6. Kontrolní komise přijímá své dokumenty hlasováním. Dokumenty jsou přijaty, jestliže o jejich přijetí hlasuje nadpoloviční většina přítomných členů kontrolní komise. V případě rovnosti hlasů přítomných členů kontrolní komise, rozhoduje o přijetí dokumentu hlas předsedy kontrolní komise.
IX.
Prezident
IX.1. Sportovní klub navenek zastupuje a jeho jménem jedná prezident.
IX.2. Prezidenta volí na návrh výkonného výboru členská schůze. Funkční období prezidenta je dva roky.
IX.3. Prezident může, v rozsahu své pravomoci, pověřit výkonem úkolů souvisejících s výkonem své funkce viceprezidenta, a to včetně udělení generální plné moci.
IX.4. Prezident má právo pověřit zastupováním nebo jednáním za sportovní klub navenek člena výkonného výboru.
IX.5. Prezident má právo pověřit zastupováním nebo jednáním za sportovní klub navenek řádného člena sportovního klubu. Pověření může být provedeno jen na jeden úkon a musí být provedeno písemnou formou s časovým a věcným omezením rozsahu pověření. Případné pověření musí prezident předem projednat ve výkonném výboru, jinak je neplatné.
IX.6. Podepisování za sportovní klub se provádí tak, že k vytištěnému či napsanému názvu sportovního klubu, jménu a příjmení prezidenta připojí prezident svůj podpis. Prezident plní úkoly statutárního orgánu sportovního klubu.
IX.7. Odvolat prezidenta z funkce může členská schůze tehdy, pokud o jeho odvolání hlasují nejméně 2/3 členů starších 18-ti let, přítomných na členské schůzi.
X.
Viceprezident
X.1. Viceprezident zastupuje v plném rozsahu prezidenta, pokud je tento nepřítomen a věc nesnese odkladu.
X.2. Viceprezidenta volí členská schůze. Funkční období viceprezidenta je dva roky.
X.3. Viceprezident je ve své činnosti podřízen výlučně prezidentovi.
X.4. Viceprezident je povinným členem výkonného výboru, kde plní úkoly uložené mu z titulu člena výkonného výboru.
X.5. Odvolat viceprezidenta z funkce může členská schůze tehdy, pokud o jeho odvolání hlasují nejméně 2/3 členů starších 18-ti let, přítomných na členské schůzi.
XI.
Majetek a hospodaření sportovního klubu
XI.1. Zdrojem finančních příjmů sportovního klubu jsou
a) členské příspěvky,
b) příjmy ze sportovní a turistické činnosti,
c) příjmy ze společenské a kulturní činnosti,
d) dotace,
e) sponzorské a ostatní dary,
f) příjmy z doplňkové ekonomické činnosti sportovního klubu.
XI.2. Z finančních zdrojů sportovního klubu může sportovní klub pořizovat svůj movitý nebo nemovitý majetek. Movitý či nemovitý majetek může sportovní klub nabýt i darováním.
XI.3. Právo k nakládání s finančními prostředky sportovního klubu má hospodář a prezident, kteří jsou rovněž odpovědní za vedení účetnictví sportovního klubu.
XI.4. O hospodaření sportovního klubu jsou vedeny účetní záznamy v souladu s platným právním řádem.
XII.
Změny stanov
XII.1. Stanovy sportovního klubu může měnit pouze členská schůze, a to pouze tehdy, souhlasí-li se změnou více než 2/3 přítomných řádných členů sportovního klubu starších 18-ti let.
XII.2. Podnět ke změně stanov může podat výkonnému výboru každý řádný člen sportovního klubu starší 18-ti let. Pokud tento člen přednese návrh na změnu stanov na členské schůzi, členská schůze usnesením uloží další zpracování a předložení předmětného návrhu k projednání členské schůzi výkonnému výboru. Do doby, než výkonný výbor takovýto návrh zpracuje, jej neprojednává.
XIII.
Ujednání o řešení sporů
XIII.1. Spory mezi členy sportovního klubu řeší výkonný výbor.
XIII.2. Nedosáhne-li se dohody nebo uznání rozhodnutí výkonného výboru o sporu, rozhoduje o něm obecný soud podle zvláštních právních předpisů.
XIV.
Zánik sportovního klubu
XIV.1. Ukončení činnosti sportovního klubu a tím jeho zánik může být proveden
a) rozhodnutím členské schůze, při které musí být přítomno nejméně 50 % všech členů starších 18-ti let. Hlasovat pro zánik sportovního klubu musí 2/3 přítomných členů s právem hlasovat. V případě, že na členské schůzi není přítomno více jak 50% členů starších 18-ti let, musí být členská schůze k projednání tohoto bodu opětovně svolána výkonným výborem nejpozději do 90-ti dnů,
b) stanoví-li tak zákon.
XIV.2. Při zániku sportovního klubu musí být jeho zbývající majetek a finanční prostředky, po vyrovnání všech pohledávek a závazků použity výhradně pro účely obecně prospěšné nebo humanitní.
XV.
Závěrečná a přechodná ustanovení
XV.1. Tyto stanovy sportovního klubu byly schváleny v souladu se stávajícími stanovami sportovního klubu členskou schůzí dne 30.dubna 2005 pod č. usnesení 30/4/05-12 a nabývají účinností dnem registrace u Ministerstva vnitra České republiky.
XV.2. Všechny osobní údaje členů sportovního klubu sdělené sportovnímu klubu, jsou chráněny podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změnách některých zákonů.


Příloha č.1 stanov sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty

Otisk loga sportovního klubu
logo

 
 

Stanovy opatřené doložkou MVČR:

str.1 str.2 str.3 str.4 str.5
str.6 str.7 str.8 str.9 str.10
str.11 str.12 str.13 dopis


Přidat odkaz na článek:
Facebook Facebook  Linkuj.cz Linkuj  Pozrisi.sk  Park.sk  TOPodkazy.cz  LinkedIn  Twitter  Jagg  Bookmarky  Vybrali.sme Vybrali SME  Topclanky  Mediablog  Google Google  digg  Del.icio.us

 Související články:
Společenský ples 2016 - prodej vstupenek zahájen (17.01.2016)
Společenský ples 2016: přípravy startují (15.11.2015)
Nohejbalový a volejbalový nábor (15.11.2015)
Mimořádná členská schůze klubu - pozvánka (06.09.2015)
Kalendář akcí MAESTRO CLUBU na rok 2015 (16.07.2015)
Vedení klubu - kontrolní komise (1.5.2015 - 30.4.2017) (01.05.2015)
Vedení klubu - výkonný výbor (1.5.2014 - 30.4.2016) (01.05.2015)
Nové číslo běžného účtu klubu (09.03.2014)
Běh pro Paraple - pomůžete i Vy? (03.06.2012)
Vedení klubu - výkonný výbor (1.5.2012 - 30.4.2014) (22.04.2012)
Kalendář akcí MAESTRO CLUBU na rok 2012 (26.02.2012)
Vedení klubu - kontrolní komise (1.5.2011 - 30.4.2013) (13.11.2011)
Volejbalový oddíl – základní informace (16.10.2011)
BOWLINGOVÝ ODDÍL – základní informace (20.07.2011)
Nohejbalový oddíl – základní informace (20.07.2011)
Kalendář akcí MAESTRO CLUBU na rok 2011 (11.12.2010)
Stanovení ceny zájezdů MAESTRO CLUBU Kolovraty a storno poplatky (02.09.2010)
Vedení klubu - výkonný výbor (1.5.2010 - 30.4.2012) (16.05.2010)
Kalendář akcí MAESTRO CLUBU na rok 2010 (05.01.2010)
Nastavení a přístup k mailu v doméně maestroclub.cz (03.01.2010)
Jak napsat článek na naše webové stránky? (29.12.2009)
MAESTRO CLUB Kolovraty už také na Facebooku (22.12.2009)
Vedení klubu - kontrolní komise (1.5.2009 - 30.4.2011) (28.11.2009)
Pozvánka na setkání s Marcelou Borgesovou (20.10.2009)
Klubové reklamní předměty (24.08.2008)
POZOR - CVIČENÍ PRO ŽENY 12.8.2008 ODPADÁ!!! (11.08.2008)
Vedení klubu - výkonný výbor (1.5.2008 - 30.4.2010) (30.04.2008)
Historie klubu (30.04.2008)
Vedení klubu - kontrolní komise (1.5.2007 - 30.4.2009) (01.05.2007)
Vedení klubu - výkonný výbor (1.5.2006 - 30.4.2008) (09.05.2006)
Partneři klubu (29.03.2006)
Další klubové předpisy a normy (20.12.2005)
Olympic je s námi (04.11.2005)
Síň slávy MAESTRO CLUBU Kolovraty (23.09.2005)
Reklamní předměty klubu - trička, kšilty, čepice, ... (30.05.2005)
Vedení klubu - kontrolní komise (1.5.2005 - 30.4.2007) (01.05.2005)
Členská základna (13.03.2005)
Kontakty (13.03.2005)
Stanovy našeho klubu - platné od 12.1.2004 do 30.5.2005 (13.03.2005)
Vedení klubu - kontrolní komise (11.2003 - 5.2005) (13.03.2005)
Historie klubu (verze z roku 2005) (12.03.2005)
Vedení klubu - výkonný výbor (1.5.2004 - 30.4.2006) (12.03.2005)

[Akt. známka: 0] 1 2 3 4 5

( Celý článek | Autor: Petr Souček | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek Facebook)

Dnes: 10. 05. 2021

Společenský ples SOBOTA 9.2.2019 - pozvánka - klikni pro více informací!

   Reklama
GEFOS a.s. - generální partner 5. ročníku volejbalového turnaje GEODETŮ A KARTOGRAFŮ 2007

Geodézie Česká Třebová s.r.o. - hlavní partner 6. ročníku volejbalového turnaje GEODETŮ A KARTOGRAFŮ 2008

   Partneři
Děkujeme firmě BRIMO, která naší organizaci darovala nůžkový stan, který budeme využívat při organizování našich sportovních akcí. Děkujeme firmě BRIMO, která naší organizaci darovala nůžkový stan, který budeme využívat při organizování našich sportovních akcí.

Poskytovatelem hostingových a housingových služeb je společnost IGNUM - ještě lepší hosting

Náš sportovní klub se stal partnerem společnosti Benefit Plus

Mapové podklady na náš server poskytuje Kartografie Praha, a.s.   Kalendář
<<  Květen  >>
PoÚtStČtSoNe
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31       

   Přehled akcí

Databáze je prázdná!

starší akce ...


   Kniha hostů
Kniha obsahuje 22 zpráv
• 11.09.2020: Moztrad
My Page
• 11.09.2020: Moztrad
Hi All
• 22.09.2016: anděl
vaněček kolovraty

   Doporučujeme
Ikonka
 
Ikonka
 
Magazín fotbalových trenérů trenink.com
 
Cyklistická mapa  Prahy, Praha je pro kolo průjezdná ... - pokud víme kudy.
 
tvorenicko.com - stránky o tvoření (aranžování, batika, decoupage, fimo, korálky, pedig, malba na textil, smalt, vitráže, Vánoce a Velikonoce, adventní věnce a mnoho dalšího). Najdete zde popisy technik, návody krok za krokem a rozsáhlou fotogalerii výrobků., Zde bude nějaký popis stránky ...
 
Volejbalové souvislosti vážně i s nadhledem, komentáře, metodika, kempy.
 
krocan.com - bowlingové turnaje
 
Amatérská bowlingová liga ABL
 
Gravírování, laserování, rytí, porývání - gravirovani-praha.cz
 
Nohec magazín
 
Volejbal Metodika
 

   Poslední 3 komentáře
Článek na KNS PRAHA (2016-02-19 21:49:41, PS): viz ...   (Zimní pohár č. 1 - nohejbalový turnaj v Nebušicích)

Článek na KNS PRAHA (2016-02-19 21:48:15, PS): viz ...   (Zimní pohár č. 2 - nohejbalový turnaj v Kolovratech)

ještě několik fotek (2013-01-14 22:19:49, Petr Souček): ... je možné najít na stránkách osady, viz ...   (Nohejbalový turnaj v Údolí ticha zůstal nedohrán)


   Čtenář
Neznámý čtenář

Uživatelské jméno:
Heslo:


Registrace nového čtenáře

Web site powered by phpRS                 Dostupnost podle Monitoring-serverů.cz

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.

Připomínky a dotazy ke stránkám zasílejte na adresu webmaster@maestroclub.cz.

MAESTRO CLUB Kolovraty © 2005-2008. Připojeno přes IGNUM - ještě lepší hosting